Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψυχολογία της Άσκησης» στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού: νέος και προκλητικός τομέας
Ο κλάδος της Ψυχολογίας της άσκησης και του αθλητισμού είναι σχετικά νέος. Σε παγκόσμιο επίπεδο επισημοποιήθηκε τη δεκαετία του 1960 με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC,) και της Διεθνούς Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (ISSP).
Ταχύτατη ανάπτυξη της Αθλητικής Ψυχολογίας στην Ευρώπη
Στη Δυτική Ευρώπη και στη Β. Αμερική η Αθλητική Ψυχολογία/Συμβουλευτική έχει ταχύτατη ανάπτυξη. Οι περισσότεροι αθλητικοί ψυχολόγοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε αθλητές και σε ασκούμενους. Τελευταία όλο και περισσότεροι αθλητικοί ψυχολόγοι εργάζονται σε αθλητικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους που σαν στόχο έχουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Το πρώτο ΜΠΣ Ψυχολογίας της Άσκησης στην Ελλάδα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψυχολογία της Άσκησης» στο ΤΕΦΑΑ ΠΘ, είναι το πρώτο που ιδρύεται στην Ελλάδα και από τα λίγα που προσφέρονται στην Ευρώπη. Η δημιουργία του συμβάλει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει σε επαγγελματικά στελέχη με γνώσεις και ικανότητες συμβουλευτικής σε αθλητές, ασκούμενους, παχύσαρκους μαθητές κλπ., καθώς και σε ηγετικά στελέχη με σύγχρονες γνώσεις καθοδήγησης προγραμμάτων που προάγουν τη φυσική δραστηριότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής.
To ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» στα κορυφαία Μάστερ της Ευρώπης.
Το 2009 το μεταπτυχιακό εντάχθηκε για μία πενταετία (2009-10 έως 2014-15) στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό κύκλο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Erasmus Mundus» που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαίου Επίτροπου αρμόδιου για θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας όλα τα επιλεγμένα προγράμματα έχουν επιδείξει υψηλά επίπεδα ακαδημαϊκής ποιότητας και είναι σχεδιασμένα ώστε να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των μαθησιακών, οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα. Το Erasmus Mundus έχει καθιερωθεί ως σήμα ακαδημαϊκής ποιότητας που προσελκύει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκούς και φοιτητές.
Στα πλαίσια του 2ετούς αυτού προγράμματος σπουδών φοίτησαν στα Τρίκαλα 33 διεθνείς φοιτητές από όλο τον κόσμο και 60 Έλληνες. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή των τελευταίων φοιτητών το 2014, όμως η εμπειρία το κύρος και το πρόγραμμα σπουδών παραμένει το ίδιο στο ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» το οποίο συνεχίζει να προσελκύει Ευρωπαίους και Διεθνείς φοιτητές.
Η ευκαιρία φοίτησης σε τέτοιου είδους υψηλής ποιότητας προγράμματα, είναι μοναδική και η εμπειρία ανεπανάληπτη όπως δηλώνουν οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε αυτό (σχετικό λινκ).

Διδάσκοντες με Διεθνή Εμπειρία
Οι διδάσκοντες του ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» έχουν διεθνή εμπειρία σε διδασκαλία και έρευνα. Δυο διδάσκοντες είναι μέλη εκδοτικών επιτροπών Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών. Διατελούν ή διατέλεσαν εκλεγμένα μέλη Διεθνών Διοικητικών Συμβουλίων Επιστημονικών Εταιρειών της Αθλητικής Ψυχολογίας .
Οι διδάσκοντες δημοσιεύουν τις έρευνές τους σε κορυφαία διεθνή περιοδικά των επιστημών της ψυχολογίας και του αθλητισμού και διδάσκουν ως καλεσμένοι καθηγητές στο European Master of Sport Psychology και σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το ΤΕΦΑΑ ΠΘ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.
Εκτός από τους Καθηγητές του ΠΘ, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ψυχολογία της Άσκησης διδάσκουν καθηγητές κορυφαίων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καθώς και επιπλέον καλεσμένοι ξένοι κορυφαίοι Καθηγητές του διεθνούς χώρου της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού.
Βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Ψυχολογία της Άσκησης» πραγματοποιείται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα. Η Διάρκεια σπουδών είναι 2 έτη (120 ECTS). Η διδασκαλία πραγματοποιείται στα Αγγλικά και στα Ελληνικά και οι εργασίες μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις δύο γλώσσες. Τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα έως 15 ατόμων όπου δίνεται έμφαση στην αυτόνομη και συνεργατική μάθηση καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξειδικευτούν στην ψυχολογία της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και της Αγωγής Υγείας. Στο ΤΕΦΑΑ του ΠΘ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς αυτούς με τη δημοσίευση πρωτοπόρων ερευνών, την έκδοση επιστημονικών εγχειριδίων και τη συγγραφή των νέων επίσημων βιβλίων σχολικής φυσικής αγωγής από την Ε’ Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού των αθλητικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας και Καλλιπάτειρας.

Κριτήρια εισαγωγής:
Η εισαγωγή στο ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» δεν απαιτεί εξετάσεις, αλλά γίνεται με κατάταξη από ειδικό σύστημα μορίων που περιλαμβάνει:
• Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών (απαραίτητο)
• Διπλωματική εργασία
• Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (απαραίτητο)
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
• Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια
• Συναφή εργασιακή εμπειρία
• Πιστοποιημένη συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα
• Συγγραφή πρότασης διατριβής σχετιζόμενη με θέμα ψυχολογίας του αθλητισμού και της άσκησης ή συναφή θεματολογία (μικρής έκτασης)
(αναλυτικά δείτε τα κριτήρια στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ)
Αιτήσεις – Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» γίνεται σε δύο στάδια:
(α) από 1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου είναι η πρώτη περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπου θα επιλεγεί το 50% των συμμετεχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και (β) από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου είναι η δεύτερη περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπου θα επιλεγεί το υπόλοιπο 50% των συμμετεχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη δεύτερη περίοδο υποβολής των αιτήσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι υποψήφιοι που δεν έγιναν δεκτοί στην πρώτη περίοδο.
Διεθνείς Καθηγητές – Διεθνείς φοιτητές- Διπλό Πτυχίο
Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και έρευνας
Ευέλικτο Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτικές πληροφορίες στο site του ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης»: http://postgrad.pe.uth.gr/pse/
τηλ. :+30 2431 047019, Fax : +30 2431 047057, e-mail: msc@pe.uth.gr
Επικοινωνήστε με το ΜΠΣ στη διεύθυνση:
Γραμματεία ΜΠΣ «Ψυχολογία της Άσκησης»
Υπόψη: Κουτσιανίτη Μαρίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές, 42 100 Τρίκαλα

Αφήστε μια απάντηση