Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Σε συνέχεια της Y.A. με αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13-11-2013 (ΦΕΚ 2996 τ. Β’/25-11-
2013) με Α.Δ.Α. ΒΛ1Τ9-0ΚΑ και θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης 2013-14» και έχοντας υπόψη το εδάφιο 6, άρθρο 25 του
Νόμου 4203 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/1-11-2013) σας γνωρίζουμε ότι δύναται να
συμπεριληφθεί και η Φυσική Αγωγή στο Πρόγραμμα της Π.Δ.Σ.
Σύμφωνα με την αριθ. Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538/10-12-2002) Υ.Α. οι
τελειόφοιτοι της Δ/θμιας Εκπαίδευσης εξετάζονται στις πρακτικές δοκιμασίες
(Δρόμο, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση) με σκοπό την εισαγωγή τους
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σε ανάλογες αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
Φ.337.1/42/250453 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι υποψήφιοι
εξετάζονται για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.
Αντίστοιχα υπάρχουν ανάλογες αθλητικές δοκιμασίες και στις Αστυνομικές Σχολές.
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του δημοσίου,
οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής δύνανται να συμβάλλουν στην βελτίωση της
απόδοσης των εξεταζομένων και γενικότερα την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

3 σκέψεις σχετικά με το “Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αφήστε μια απάντηση